BioNorr värmepellets  - Bra kvalitet - Säkra leveranser
 
Leveransvillkor för KONSUMENT


Genom att du gör ett pelletsköp accepterar du SCA Energy ABs, 556129-8885, (”SCA”) vid var tid gällande allmänna villkor och du intygar att uppgifterna om dig är sanna och riktiga. För att köpa pellets av SCA måste du vara 18 år. 
Du kan göra din beställning via vår hemsida, e-post eller telefon. När beställningen godkänts och ordererkännande skapats, börjar vi behandla din order och leverans sker normalt inom 10 vardagar. Ordererkännande skickas vanligen enbart per e-post till den e-postadress du angivit vid beställningen. Vänligen kontrollera ordererkännandet och återkoppla omgående till oss om något inte stämmer. 
Våra priser och avgifter framgår av vår hemsida. Priserna anges i SEK och frakt och moms ingår i det pris som anges. Vi kan komma att ändra priserna och avgifterna, till exempel på grund av väsentligt ändrade råvarupriser, energiskatt och ändrad moms. Om priset eller avgiften ändras från dagen för din beställning meddelar vi dig detta. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.
Efter leverans ansvarar du för varan och för att SCAs anvisningar om lagring och hantering följs.

Leveranstid
Leveranstiden är normalt inom 10 arbetsdagar efter beställningsdag. Leveranstiden kan bli längre under vissa perioder, t ex sommarhalvåret eller vid tillfälliga leveransanhopningar. Prislistan gäller Sveriges fastland och öar med broförbindelse med bärighet för tung lastbil. Leverans sker kl. 06.00 – 22.00 alla dagar i veckan i SCAs val.


Avisering
Önskas avisering sker det dagen före leveransdag, via sms, e-post eller telefon. Observera att vid val telefonavisering är det viktigt att vara nåbar. Om mottagaren inte nåtts trots upprepade försök läggs ordern om, vilket innebär att leveransen flyttas fram och sker inom 10 nya arbetsdagar.
Vid avisering via sms, e-post eller ingen avisering ansvarar kunden för att förråd och mottagningsplats är iordningställt för leverans inom leveranstiden.

Bulkleverans
Mottagaren ansvarar för:
• att förrådet är anpassat för mottagning av pellets och att inga plaströr som kan orsaka statisk elektricitet (explosionsrisk) används. 
• att avluftning finns Ø > 200 mm eller motsvarande samt att den är placerad högre än påfyllningsröret och inför varje leverans kontrollerat fri för luftpassage.
• varan från inlossningsrörets bulkkoppling.
• att beställd vara ryms i anvisat förråd.
• att förråd och mottagningsplats är iordningställda för mottagning inom leveranstiden.
• god framkomlighet till lossningsstället för fordon och chaufför beträffande snöröjning och sandning samt att vägen har en bredd på minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) och bärighet för tung    lastbil (axeltryck 10 ton).
• att inblåsningsröret är monterat utomhus, lättåtkomligt för chauffören.
• att bulkkopplingen med Ø 100 mm (“4-tums“) hankoppling är fast monterad och att inget avstånd runt påfyllningsröret understiger 10 cm för att hondelens krokar skall få plats.
• att en koppling vid vågrät montering sitter på maxhöjd1,5 meter och minst 0,1 meter.
• att en koppling vid lodrät montering sitter på maxhöjd 1,5 meter och minst 0,8 meter.• att vid behov av dammfilter alltid se till att detta är väl rengjort, rätt    dimensionerat och monterat inför varje leverans. Används inte filter, tillse att avluftningen sitter så att utgående luft/partiklar inte blåses på chauffören.
• varan efter leverans och att SCAs anvisningar om lagring och hantering följs.
Bulkmottagning och pelletsförråd 

Skötselrekommendationer pelletsförråd (- läs mer på www.pelletsforbundet.se)
• Ventilera förrådet väl innan inträde och stäng av rörliga delar såsom pelletsskruv. Vistelse i oventilerat förråd kan innebära livsfara.
• Tillse att barn inte kan ta sig in i pelletsförrådet samt att öppen låga och glöd, t ex rökning inte förekommer i förrådets närhet.
• Iordningställ förrådet genom att rensa bort finfraktion och se till att    avluftningen är fri och inspektionsluckorna tillslutna.

Övriga villkor bulk
Vid bulkleverans levereras beställd kvantitet +/- 10% i leverantörens val, förutsatt att det finns plats i förrådet. 
Vid leverans till PelliStore PCS bulkförråd begränsas leveransen till max 70 % av dess kapacitet, till 3 tons förråd levereras max 2 ton. Om kunden beställer mer än det frånsäger sig SCA allt ansvar vid skador på förrådet.
Vid bulkleverans är rekommenderad slanglängd < 10 meter för bästa pelletskvalité. Vid avstånd därutöver rekommenderas förlängningsrör.SCA garanterar pelletskvalitet i avseende på finfraktion vid slanglängd upp till 10 meter. 

Säckade produkter
Småsäck på pall och storsäck levereras med lastbil utrustad med kran, truck eller bakgavellyft i leverantörens val. 
Mottagaren ansvarar för:
• god framkomlighet till lossningsstället för leveransfordon beträffande snöröjning och sandning samt att vägen har en bredd på minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil   (axeltryck 10 ton)
• att leveransplatsen är i anslutning till tomtgräns, utmärkt av mottagaren, rymmer varan och är tillgänglig för det leveransfordon som används.
• att leveransplatsen är iordningställd för mottagning inom leveranstiden.
• varan efter leverans och för att SCAs anvisningar om lagring och hantering följs. Obruten pall/storsäck kan förvaras utomhus under kortare tid, väl skyddad från regn och väta samt på torrt underlag. Var dock observant på kondens.

Leverantörens ansvar
Leverantören 
• förbinder sig att leverera rätt vara i beställd mängd inom överenskommen tid.
• ansvarar för varan fram till mottagarens bulkkoppling eller anvisad    lossningsplats.
• tillser att följesedel lämnas till kunden.

Säkerhet
Chauffören skall vägra lossning om risk för skada eller olycka föreligger.

Betalningsvillkor
30 dagar netto från fakturadatum. Därefter utgår påminnelseavgift på 50 kr och ränta enligt räntelagen. SCA gör kreditprövning före varje leverans. Genom att göra en beställning godkänner du att betala det belopp som framgår av din beställning. 

Tilläggsdebitering
Tilläggsdebitering enligt gällande prislista sker vid:
• behov av slanglängd över 10 meter, vilket påtalas vid beställning. 
• bulkleverans då köparen på grund av för liten lagringskapacitet inte   kan ta emot beställd mängd.
• väntetid eller andra av kunden förorsakade dröjsmål.

Avbeställning
Enligt konsumentköplagen:
Om du skall avbeställa meddelar du säljaren att du inte vill ha varan. Säljaren har då inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning.Däremot har säljaren rätt till ersättning för de särskilda kostnaderna för avbeställningen, till exempel returtransport av aktuella varor.(Konsumentköplagen, SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare).

Ingen ångerrätt
Pellets är en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra. Köp av sådana varor är undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Reklamation
Om köparen vill reklamera vara eller tjänst skall han underrätta SCA inom skälig tid - normalt 14 dagar - efter det att han/hon märkt eller borde ha märkt felet. Försummas detta och det kan antas att försummelsen varit SCA till men, begränsas SCAs ansvar i motsvarande grad. 
Reklamation på förbrukad vara godkänns ej. 
Leverantören skall ges möjlighet att ta prover på reklamerad vara. Vid bulkleverans föreligger fel om finfraktionen överstiger 4 viktprocent vid flera slumpmässigt tagna prov i förrådet och då max 10 meter slang har använts vid leveransen. För säckad pellets föreligger fel om finfraktionen överstiger 1 viktprocent.Om köparen inte uppfyller SCAs fastställda villkor för leverans, lagring och hantering, kan köparen inte reklamera varan och säljaren äger rätt att vägra leverans.

Tvist
Om du är missnöjd med vår pellets ber vi dig att kontakta oss, så kommer vi att göra vårt bästa för att lösa situationen. Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist. 

Ändring av allmänna villkor och integritetspolicy
SCA kan komma att ändra allmänna villkor och integritetspolicy. Sådana förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter att vi informerat dig om den justerade policyn på vår hemsida, via brev eller annat skriftligt utskick, telefon, e-post eller sms eller på annat tydligt sätt. Kontaktuppgifter
Du är välkommen att ringa oss på telefonnummer 0611-244 26, maila oss på pellets@sca.com eller skriva till SCA Energy AB, Box 223 , 871 25 Härnösand.


 Version 160428


tillbaka


Leveransvillkor SCANDBIO

SCANDBIO Säck/Bulk
tillbaka


 

 

 SPC-logga

tillbaka

Made with Namu6